Επικοινωνία

Έδρα & Εργοστάσιο:

Θέση Τζήµα, Προφάρτα Κορωπίου
Τ.Θ. 322 • Τ.Κ. 194 00
Τηλ.: 210 6627280, 210 6628253-4
Fax: 210 6627281
smaltolin@smaltolin.com