Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της Επιχείρησης εκφράζει τις αρχές και τις πεποιθήσεις της Διοίκησης σχετικά με την ποιότητα και συνιστά τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της ποιότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι η βάση σχεδιασμού και ελέγχου της ποιότητας και των ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η βάση αναφοράς για επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης της Επιχείρησης, σε ότι αφορά την ποιότητα.

Η πολιτική ποιότητας επηρεάζεται κυρίως από τις απαιτήσεις των πελατών, από τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της Επιχείρησης.

Η πολιτική ποιότητας ανασκοπείται κάθε χρόνο όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διαδικασία ποιότητας ΔΙ.1.02 “Ανασκοπήσεις του Συστήματος Ποιότητας”. Αλλαγές πολιτικής μπορεί να αποφασίζονται όταν διαμορφώνονται νεώτερες συνθήκες σε κάποιους από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

H ποιότητα των υπηρεσιών της επιχείρησης είναι προσανατολισμένη προς την ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων των πελατών μας. Κάθε μέλος της Smaltolin Α.Ε. δεσμεύεται για τη συνεχή και επίμονη εργασία με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί και την αναγκαία προϋπόθεση για την μακρόχρονη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας, τη διασφάλιση του μέλλοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ανεξαρτήτως συνθηκών, η βασική πολιτική ποιότητας στην οποία βασίζονται όλες οι ενέργειες της Επιχείρησης είναι:

 • Η εφαρμογή μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας με στόχο την ικανοποίηση ή ακόμα και την υπερκέραση των προσδοκιών των πελατών μας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη της επιχείρησης μας.
 • Η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα των διαδικασιών της επιχείρησης
 • Η προώθηση της διοικητικής ικανότητας των στελεχών μας σε όλα τα επίπεδα με την υποβοήθηση της προσπάθειας των υπαλλήλων μας για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους.
 • Η προώθηση της συνεργασίας των υπαλλήλων σε όλους τους τομείς της επιχείρησης με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση όλων των προβλημάτων και την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών που θα έχουν.
 • Οι επικεφαλής όλων των τμημάτων θα πρέπει να συμφωνούν με τους υπαλλήλους στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων στόχων, τεκμηριώνοντας τη σωστή πρακτική και παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους.
 • Η παρακίνηση όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης για να γίνει ευρέως κατανοητό ότι η επιτυχία του Συστήματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την απρόσκοπτη συνεργασία.
 • Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και των διεργασιών της επιχείρησης σε όλους τους τομείς με στόχο τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας.
 • Η συνεχής συλλογή και διαχείριση πληροφοριών από τους πελάτες με αντικειμενικό σκοπό την πλήρη κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.
 • Η ενεργή συνεργασία με τους προμηθευτές, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και εχεμύθεια με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα υλικά και οι υπηρεσίες τους, είναι αντίστοιχα με τις απαιτήσεις μας με κύρια συνιστώσα την ποιότητα και την οικονομική απόδοση.
 • Η διάθεση σύγχρονης και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και η εφαρμογή τεχνικών επιλύσεως προβλημάτων για το προσωπικό της επιχείρησης.
 • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 • H θέσπιση, η υλοποίηση και η αναθεώρηση κατάλληλων στόχων για την ποιότητα.

Η πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται και γίνεται κατανοητή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης μέσα από σαφείς διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, οι οποίες, μαζί με το Εγχειρίδιο Ποιότητας, συναποτελούν την τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας.