Πολιτική απορρήτου και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων

Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ συλλέγει, επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   (GDPR, Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων (εφεξής «η Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και τηρούμε προσωπικές πληροφορίες αναφορικά με το άτομό σας και την εργασιακή σας σχέση με την Εταιρεία κατά το στάδιο υποβολής βιογραφικού / αίτησης πρόσληψης, κατά την πρόσληψη, απασχόληση και λύση της εργασιακής μας σχέσης, σε συμμόρφωση με το οικείο νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους νυν, πρώην και μελλοντικούς εργαζομένους στην ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ.  

Ως “εργαζόμενος” στην παρούσα Πολιτική νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει στην ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ εργασία και/ή υπηρεσίες, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ανεξάρτητα εάν πρόκειται για   μερική, πλήρη ή εκ περιτροπής απασχόληση) είτε με σύμβαση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Η Πολιτική καλύπτει και τους υποψηφίους εργαζομένους στην εταιρία μας, οι οποίοι υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα προς αναζήτηση συνεργασίας.

Εφόσον συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε εξαρτώμενα μέλη εργαζομένων μας για νόμιμους σκοπούς (παροχές, επιδόματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), η Πολιτική καλύπτει και τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα.

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή που μπορεί να ταυτοποιηθεί.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρία μας με την επωνυμία «ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η εταιρία μας συλλέγει τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πριν την πρόσληψη, κατά το στάδιο της πρόσληψης, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας και στο στάδιο λύσης/λήξης αυτής, εξαιρουμένης της περίπτωσης συλλογής δεδομένων από συμβούλους, πλατφόρμες επιλογής προσωπικού και εν γένει τρίτους, στους οποίους εσείς έχετε υποβάλει τα δεδομένα σας στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας.

Με την εξαίρεση των υποψηφίων εργαζομένων, η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται νόμιμα χωρίς να απαιτείται η προς τούτο συγκατάθεσή σας.

Σε εντελώς εξαιρετική περίπτωση που απαιτηθεί η συγκατάθεσή σας για  την επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή εγγράφως, είτε με επιστολή προς την ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τη διεύθυνση της info@smaltolin.com.

Με την παραλαβή της εν λόγω Πολιτικής δηλώνετε ότι είστε ενήμεροι για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από την ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ για τους κατωτέρω νόμιμους σκοπούς, καθώς επίσης ότι γνωρίζετε τις πληροφορίες που μοιράζεστε, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας   αυτών, τους σκοπούς για τους οποίους αυτές συλλέγονται και τον έλεγχο που   εσείς διαθέτετε στα προσωπικά σας δεδομένα.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ συλλέγει τις απολύτως αναγκαίες και κατάλληλες προσωπικές σας πληροφορίες μόνον για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, περιορίζοντας τη σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο και διατηρώντας τα δεδομένα μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για   αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ δύναται να συλλέγει, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, τις εξής προσωπικές πληροφορίες:

 • Βιογραφικό σημείωμα που συνοδεύει την αίτηση για εργασία
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίου και ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός
 • Φύλο
 • Ημερομηνία και τόπο γέννησης.
 • Τόπο κατοικίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (εάν είναι αλλοδαπός).
 • Πρόσφατη φωτογραφία
 • Στοιχεία επικοινωνίας, ενδεικτικά τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), fax, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση (εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας)
 • Ιθαγένεια
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
 • Διαβατήριο και άδεια εργασίας, άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής (για αλλοδαπούς υπηκόους)
 • Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος/η, έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α)
 • Στοιχεία εκπαίδευσης/τεχνικής κατάρτισης: τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις παρακολούθησης σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τίτλοι ξένων γλωσσών, πληροφορικής κλπ.
 • Στοιχεία προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας/προϋπηρεσίας: βεβαιώσεις εργοδοτών, συστατικές επιστολές, κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει)
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άρρενες υποψηφίους)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Tυχόν πληροφορίες που απαιτούνται, είτε για συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, είτε προς προστασία εννόμων συμφερόντων της εταιρίας μας και κρίνονται ανά περίπτωση, λ.χ. βαθμός συγγένειας   ή στενή σχέση με το ήδη υπάρχον προσωπικό της εταιρίας μας όπου υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, απασχόληση, συνεργασία ή μετοχική συμμετοχή ή συμμετοχή στη διοίκηση σε άλλη εταιρία ανταγωνιστική ή με σύγκρουση συμφερόντων προς αυτά της ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ.

Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες Αίτηση Πρόσληψης / Βιογραφικό Σημείωμα η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ θεωρεί ότι η οικειοθελής αποστολή αίτηση πρόσληψης / βιογραφικού σημειώματος και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων αποτελεί ρητή και σαφή συναίνεση του υποψηφίου για τη χρήση και επεξεργασία των εκεί περιλαμβανόμενων προσωπικών του πληροφοριών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αίτησης του, της εκτίμησης του ενδεχόμενου πρόσληψής του και της τυχόν επιλογής του.

Η εταιρία μας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών των υποψηφίων τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους. Δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στη βάση υποψηφίων που διατηρεί η εταιρία μας έχουν μόνον οι εντεταλμένοι προς τούτο υπάλληλοί της.

Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ δεσμεύεται για το χρονικό διάστημα πριν την πρόσληψη να απέχει από κάθε αποκάλυψη/ διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων σε τρίτους, εκτός αν τέτοια αποκάλυψη επιβληθεί από την οικεία νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο ενός (1) έτους από την υποβολή τους ή για όποιο διάστημα εσείς επιλέξετε (παρακαλώ αναγράψτε τον επιθυμητό χρόνο διατήρησης των δεδομένων σας) με σκοπό την τυχόν επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή παρόμοια θέση εργασίας που μπορεί να προκύψει εντός της εταιρίας μας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο.

Κατά τα λοιπά οι υποψήφιοι εργαζόμενοι καλύπτονται πλήρως από την παρούσα Πολιτική και διαθέτουν όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 αυτής. Αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων και Υποψηφίων Εργαζομένων της ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ παραδίδεται αμελλητί στους υποψηφίους στην πρώτη επαφή τους με την εταιρία μας και οι τελευταίοι δηλώνουν ότι τη διάβασαν και κατανόησαν το περιεχόμενό της.

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ)

Εκτός από τις ανωτέρω πληροφορίες, η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ανά περίπτωση δύναται να συλλέγει και τα ακόλουθα στοιχεία, όπου χρειάζεται για την εκτέλεση ή/και λύση της σύμβασης ή απαιτείται βάσει νόμου:

 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου
 • Τελευταία διεύθυνση κατοικίας   στην   αλλοδαπή(για αλλοδαπούς υπηκόους)
 • Ονοματεπώνυμο συζύγου, αριθμός τέκνων και ημερομηνίες γεννήσεων, λοιπά εξαρτώμενα μέλη εάν υπάρχουν, για σκοπούς καταβολής παροχών (λ.χ. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
 • Στοιχεία   προσώπων με τα   οποία μπορεί να επικοινωνήσει η εταιρία μας σε περίπτωση ανάγκης
 • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 • Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
 • Αντίγραφο Λογαριασμού Ενσήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Πιστοποιητικό υγείας / Βιβλιάριο Υγείας / Ατομικό Δελτίο Υγείας
 • IBAN και αριθμό λογαριασμού μισθοδοσίας
 • Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας και κάθε πληροφορία σχετική με αποδοχές και επιδόματα
 • Πληροφορίες για συμμετοχή σε ομαδικά ασφαλιστήρια που παρέχει η εταιρία.
 • Στοιχεία άδειας οδήγησης και αριθμό πινακίδας προσωπικού και εταιρικού Ι.Χ.
 • Αντίγραφα αδειών   προσωπικού (κανονικής αδείας και αδείας άνευ αποδοχών), αντίγραφα αδειών ασθενείας
 • Ιατρικά πιστοποιητικά απαραίτητα για τη χορήγηση αδείας και εν γένει για την εκτέλεση των καθηκόντων του εργαζομένου.
 • Δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων της εταιρία μας,
 • Ενδεικτικά: στοιχεία χρήσης εταιρικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξουσιοδοτημένη / προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα Η/Υ με χρήση ειδικού κωδικού (password)
 • Έγγραφα αναφορικά με εργατικό ατύχημα
 • Αντίγραφα άδειας μητρότητας
 • Αντίγραφα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εν γένει τίτλων κατάρτισης και πιστοποίησης
 • Αντίγραφα αναφορικά με τροποποιήσεις συμβάσεων εργασίας και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Ως προς την τελευταία κατηγορία, ενδεικτικά: Έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου ΟΑΕΔ, έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργαζομένου ΟΑΕΔ, λύση σύμβασης εργασίας.
 • Δεδομένα εικόνας και ήχου από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV που η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει με τους όρους του νόμου για το σκοπό της προστασίας προσώπων και/ή αγαθών.
 • Δεδομένα αναφορικά με τη χρήση εταιρικών καρτών που χορηγήθηκαν από την εταιρία προς το σκοπό της κάλυψης επαγγελματικών δαπανών και επιπλέον προς εκπλήρωση λοιπών εταιρικών παροχών Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των εταιρικών τηλεφώνων τις οποίες χορηγεί ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην εταιρία, δηλαδή τον αριθμό εταιρικού τηλεφώνου, τους αριθμούς προς τους οποίους έγιναν οι κλήσεις από τα εταιρικά τηλέφωνα, τη διάρκεια και το κόστος κάθε κλήσης κλπ, αλλά όχι το περιεχόμενο των κλήσεων.

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η   ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους εξής και μόνον σκοπούς και στο μέτρο που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωσή τους:

Για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συμβατικών σχέσεών σας με την εταιρία μας, υφιστάμενων ή μελλοντικών (π.χ. διαχείριση μισθοδοσίας, αμοιβών και αργιών, διαχείριση εργασιακής σχέσης και   εξοπλισμού   που   παρέχεται στους εργαζομένους, ασφάλεια του δικτύου και των εγκαταστάσεων της εταιρίας). Τα δεδομένα που παρέχετε στην εταιρία πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ για   τη διατήρηση των συμβατικών μας σχέσεων και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Για τη συμμόρφωση της εταιρία μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι των αρμόδιων δημόσιων, εποπτικών ή ρυθμιστικών αρχών (λ.χ. Φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.) και για την επίτευξη εννόμων συμφερόντων της ίδιας της εταιρίας μόνον εφόσον   υπερισχύουν έναντι των δικών σας δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του εργαζομένου ή άλλου φυσικού προσώπου.

Για την εκπλήρωση καθήκοντος της εταιρίας μας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου.

Κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συναίνεσης, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών των υποψηφίων εργαζομένων στην εταιρία μας πραγματοποιείται μόνον κατόπιν δικής τους συναίνεσης.

Η εταιρία μας δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή αφορώντα τη σεξουαλική σας ζωή και τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν:

α) έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό ή τα δεδομένα έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία μας από εσάς,

β) η επεξεργασία είναι   απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της εταιρίας ή και δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου,

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (π.χ. σε περίπτωση διερεύνησης ποινικά διωκόμενης ενέργειας).

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της   προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο. Στην παρούσα Πολιτική ως ανήλικοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η εταιρία μας δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση, επεξεργασία και διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την εξυπηρέτηση και μόνον των ως άνω σκοπών επεξεργασίας, η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ δύναται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Σε παρόχους υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες μισθοδοσίας, υπηρεσίες πληρωμών, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού) και άλλους εκτελούντες επεξεργασία τους οποίους προσλαμβάνει η εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας.
 • Σε τυχόν συνδεδεμένες εταιρίες.
 • Σε δημόσιους φορείς ή φορείς ασκούντες δημόσια εξουσία (αρμόδιες εποπτικές, ρυθμιστικές, ασφαλιστικές, φορολογικές, διωκτικές αρχές και δικαστήρια) και επιπλέον όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.
 • Σε δικηγόρους, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές, τεχνικούς ασφαλείας και συμβούλους ασφαλείας (π.χ. Υπολογιστικών συστημάτων), ιατρούς εργασίας και μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της δικής τους εντολής.
 • Ορισμένοι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας δύνανται να είναι εγκατεστημένοι σε άλλες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν γένει δεν πληρούνται οι εγγυήσεις των άρθρων 44-50 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Η   επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται πάντα κατόπιν σύμβασης των ως άνω προσώπων με την εταιρία μας, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της εταιρία μας και μόνον στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής.
 • Η σύμβαση της εταιρία μας με εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύει πάντα τους τελευταίους όπως λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η   εταιρία μας εν γένει μετέρχεται όλα τα νόμιμα μέσα (λ.χ. με συμβατικές δεσμεύσεις τήρησης εμπιστευτικότητας) ώστε να διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για   λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις   προϋποθέσεις και  παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την   εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προς προστασία των πληροφοριών σας.

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 • Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά καθώς και την αποτροπή οποιασδήποτε άλλης παράνομης επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας μεταξύ άλλων έχει ορίσει συγκεκριμένα και ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης των δεδομένων με λογισμικό κρυπτογράφησης, στα οποία η πρόσβαση έχει περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία άτομα και ελέγχεται με χρήση κωδικών ασφαλείας.
 • Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ενημερώνει συνεχώς τους εργαζομένους σχετικά με το νομικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων και  τις υποχρεώσεις των εργαζομένων για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα οποία επεξεργάζεται η εταιρία, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή παράνομη πρόσβαση.
 • Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ διατηρεί και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των είκοσι (20) ετών από τη λήξη της εργασιακής σας   σχέσης με την εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται για σκοπούς ελέγχου εκ μέρους φορολογικών, κοινωνικοασφαλιστικών, διοικητικών αρχών και οργανισμών ή διωκτικών και δικαστικών αρχών ή αν απαιτείται βάσει νόμου μέχρι την παραγραφή τυχόν αξιώσεων της εταιρίας για την προάσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.
 • Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας και σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της όλης διαφοράς, για διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.
 • Στην περίπτωση απόρριψης ή μη επιλογής υποψηφίου, τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου εργαζομένου διαγράφονται αυτόματα εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή τους από την εταιρία μας, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή ο υποψήφιος συναινέσει ρητά και ελεύθερα στην περαιτέρω αποθήκευσή τους (π.χ. για να αξιολογηθεί εκ νέου η αίτησή του όταν ανοίξει θέση εργασίας).
 • Μετά το πέρας του διαστήματος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, ώστε να κατανοήσετε κατ’ αρχάς πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται   επεξεργασία   από την ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. CD), υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Το εν λόγω δικαίωμα δεν   ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση εννόμων συμφερόντων και υποχρεώσεων της ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ καθώς και για την εκτέλεση καθήκοντός της προς το   δημόσιο   συμφέρον   (άρθρο   20   Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση επεξεργασίας για εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς   το δημόσιο συμφέρον   ή   κατά   την άσκηση   δημόσιας   εξουσίας   που   έχει   ανατεθεί   στην ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή   τρίτο   μέρος   (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων), συμπεριλαμβανομένης   της λήψης απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22, Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
 • Για επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία οποτεδήποτε χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά εγγράφως μέσω υποβολής σχετικής αίτησης στη διεύθυνση επικοινωνίας της εταιρία μας που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1.  της παρούσας Πολιτικής.

Η  εταιρία μας ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Κατόπιν ενημέρωσής σας, η  εν λόγω προθεσμία δύναται α παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, εφόσον   απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Εάν τα  αιτήματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προδήλως αβάσιμα ή είναι υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ έχει ικαίωμα, είτε:

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά  έξοδα για   την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί το αργότερο εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη στιγμή που θα περιέλθει εν γνώσει μας την παραβίαση των δεδομένων στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Παράλληλα η εταιρία μας ενημερώνει και εσάς για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος (κρυπτογραφημένα προσωπικά δεδομένα, μεταγενέστερα της παραβίασης ικανά αποτρεπτικά μέτρα του υπευθύνου επεξεργασίας, δυσανάλογες προσπάθειες εντοπισμού του υποκειμένου των δεδομένων).

Άρνηση της ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ή αναιτιολόγητη καθυστέρησή μας ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και οποιαδήποτε εν γένει παράβαση του οικείου πλαισίου ως προς την συλλογή, την τήρηση, την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα να   προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην  αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Η ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ μας ενδέχεται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική μας θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρία μας www. smaltolin.com